Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    Przetargi


MPE stosuje przede wszystkim  zasadę racjonalnego zagospodarowywania odpadów
i powtórnego ich wykorzystania.

Realizujemy gospodarkę odpadami działając na wszystkich jej obszarach, tj. zbieramy, 
transportujemy, prowadzimy  odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów (niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne). MPE prowadzi także nadzór nad takimi projektami 
oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
Realizując powierzone zadania oraz własne projekty, kierujemy działaniami tak, aby:

 • ograniczyć powstawanie odpadów oraz zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu
  na środowisko przy wytwarzaniu produktów a także podczas i po zakończeniu ich
  użytkowania,
 • zapewnić zgodny z normami ochrony środowiska i gospodarowania odpadami odzysk
  w przypadku, gdy nie można zapobiec ich powstawaniu,
 • zapewnić zgodny z normami sankcjonującymi gospodarowanie odpadami proces ich
  unieszkodliwiania.
This text will be replaced 

                                            Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne © 2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT