Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    Przetargi


Jak wiadomo, obszar zamówień publicznych jest sferą o szczególnym charakterze. Z racji
styku sektora publicznego z sektorem prywatnym zostało ogłoszonych szereg aktów prawnych
regulujących tą problematykę tak, aby jak najlepiej uregulować procedurę zawierania umów,
których realizacja jest finansowana ze środków publicznych. Często stopień ich skomplikowania
sprawia liczne trudności podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego o czym świadczyć może przegląd orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych.

Fakt ten powoduje, że profesjonalna pomoc, w szczególności w postaci kompleksowej obsługi 
prawnej danego postępowania, przyczynia się do zmniejszenia potencjalnych niebezpieczeństw 
jakie wiążą się z prawidłowym wykorzystaniem poszczególnych procedur zawartych niekiedy 
w kilku aktach prawnych, które w całości składają się na wieloetapowy i drobiazgowy proces 
udzielania zamówień publicznych.
Nasze doświadczenie zawodowe pozwala na świadczenie kompleksowej i sprawnej obsługi w 
zakresie zamówień publicznych dotyczących ochrony środowiska.
 
W sferze zamówień publicznych związanych z ochroną środowiska, Mazowieckie Przedsiębiorstwo 
Ekologiczne oferuje Państwu następujące rodzaje usług:

 • kompleksową formalno-prawną obsługę postępowań przetargowych, począwszy od 
  monitorowania ogłoszeń przetargowych związanych z tematyką, która Państwa interesuje,
  przez skompletowanie oferty do przetargu (opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia oraz innych dokumentów dla danego postępowania, w tym wzoru umowy), analizę
  ofert złożonych przez konkurencję, przygotowywanie protestów, odwołań lub skarg, skończywszy
  na kontroli realizacji umowy zawartej w trybie Prawa zamówień publicznych,
 • doraźną pomoc polegającą na realizacji poszczególnych czynności związanych z udziałem
  Państwa firmy w przetargu,
 • stałe, okresowe lub doraźne konsultacje w formie porad, opinii albo interpretacji z zakresu zamówień
  publicznych, które udzielane są okresowo zgodnie z ustalonym harmonogramem albo na Państwa
  prośbę zgłoszoną telefonicznie, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. 

 
Formę i zasady współpracy uzgadniamy w trakcie spotkania w najbardziej odpowiadającym Państwu
terminie i miejscu.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT